Badania naukowe 

Klinika Endokrynologii realizuje autorskie programy badawcze, ponadto współpracuje z innymi ośrodkami oraz uczestniczy w badaniach klinicznych. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konfrerencjach, każdego roku ukazuje się kilkanaście publikacji w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Główne zainteresowania naukowe Kliniki to biologia (w tym molekularna) schorzeń tj. nowotwory tarczycy, nowotwory nadnerczy i guzy neuroendokrynne, zaburzenia krzepnięcia w otyłości i rakach narządowych, zespoły ektopowego wydzielania hormonów, zaburzenia hormonalne u pacjentów leczonych amiodaronem i interferonem alfa, akromegalia oraz zespół Cushinga.